Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST

KONTAKT:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST

 • ul. Targowa 5
 • 41-503 Chorzów
 • woj. śląskie
 • tel. +48 600-435-068
 • Email: biuro@droinwest.com
 • NIP: 9542464947

PROJEKTOWANIE


Obecnie głównym obszarem naszej działalności jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie projektowania infrastruktury drogowej i mostowej. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania i wykonywania prac drogowych, mostowych, elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • Projekty dróg, ulic i parkingów
 • Projekty stałych i czasowych organizacji ruchu
 • Projekty infrastruktury i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Projekty w zakresie robót towarzyszących robotom drogowym
 • Projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
 • Koncepcje programowe, STEŚ, strategie rozwoju, projekty wstępne
 • Projekty dróg wewnętrznych, zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przepustów
 • Opracowanie specyfikacji technicznych
 • Przygotowanie przedmiarów
 • Opracowanie raportów środowiskowych

Realizacja każdego zadania obejmuje uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji, uzgodnień na potrzeby projektu.

Nasi pracownicy posiadają również stosowne doświadczenie, wiedzę techniczną i praktykę zawodową do pełnienia funkcji obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (Art.17, 18 i 19 Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późn. zmianami) polegających na bieżącej kontroli jakości i postępu prac budowlanych oraz uczestnictwo w procedurze odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

Ponadto, w ramach naszej działalności oferujemy prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej wg wytycznych FIDIC oraz w oparciu o międzynarodowe systemy prowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wieloletnia współpraca z firmami wykonawczymi pozwala także na realizację usługi w systemie „Projektuj –buduj” pozwalając tym samym na ograniczenie kosztów i terminowe ukończenie zadania.

Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania poparte jest referencjami od zadowolonych klientów.

Wykaz wykonanych przez firmę DROINWEST projektow dostępny jest w zakładce: Zrealizowane inwestycje